آشنایی با آزمون های آماری کاربردی در پایان نامه و مقاله

امتیاز 3.08 ( 329 رای )

با مطالعه آشنایی با آزمون های آماری در spss، استفاده انواع آزمون ها در رابطه با نگارش مقاله، پایان نامه و امثالهم آشنا می شوید

در آشنایی با آزمون های آماری دانشجویان رشته های تربیت بدنی، مدیریتی، پزشکی؛ از آن بهره بیشتری نسبت به سایرین دانشجوها خواهند برد.


آشنایی با آزمون های آماری

آمار شامل ۲ بخش می باشد: آمار توصیفی و آمار استنباطی

که هر کدام شامل آزمون های متنوعی است که با آنها در آزمون های آماری آشنا خواهید شد.

آمار توصیفی:

شامل جمع اعداد، میانگین، میانه، نما (مُد)، دامنه، انحراف استاندارد، خطای انحراف از میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، خطاهای چولگی و کشیدگی، چارک ها، صدک ها، نقاط درصدی، انواع فراوانی ها (مطلق، نسبی، تجمعی و درصدهای آنها)

تمامی این موارد در نرم افزار spss با انتخاب گزینه های آنها براحتی قابل انجام است و در مسیر Analyze\Descriptive Statistics\Frequencies می باشد.

همچنین طراحی انواع نمودارها (هیستوگرام، دایره ای، ستونی، میله ای و..) جزو این دسته از آمار قرار می گیرند.

آمار استنباطی:

تفکیک آمار بر اساس نوع داده ها بصورت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک می باشد

(پارامتریک = قابل شمارش؛ مانند نمره سن، وزن و غیره… ناپارامتریک = غیرقابل شمارش، مانند رنگ چشم، رنگ مو، نژاد و غیره..)

 

آزمون های آماری در آمار استنباطی، بطور کلی آزمون ها به ۳ نوع تقسیم می شوند:

۱- آزمون های بررسی اختلاف و تفاوت میانگین ها (اختلاف جوامع آماری) شامل: آزمون های تی، خی۲، من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال والیس

۲- آزمون های ضریب همبستگی (رابطه بین متغیرها) شامل: پیرسون، اسپیرمن، کندال

۳- آزمون تحلیل رگرسیون (چندگانه، خطی و..)

 آزمون های پارامتریک موارد کاربرد آزمون های ناپارامتریک مثال
آزمون های تی (T)
 تی تک نمونه ای اختلاف میانگین با نمره ملاک خی ۲
 تی مستقل اختلاف میانگین در دو گروه یو من ویتنی
 تی زوجی اختلاف میانگین یک گروه در دو دوره ویلکاکسون
 تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) اختلاف میانگین بین بیش از دو گروه کروسکال والیس
 تحلیل کوواریانس (آنکوا) آنوا با حذف متغیر مداخله گر 
 تحلیل واریانس دوطرفه رتبه بندی مولفه ها فریدمن
 تحلیل واریانس چندعاملی (مانوا) اختلاف چند میانگین در چند جامعه 
 تحلیل کوواریانس چندعاملی (مانکوا) حذف اثر یک یا چند متغیر 
آزمون های ضریب همبستگی
 پیرسون میزان رابطه بین دو یا چند متغیر اسپیرمن و کندال
آزمون های بررسی تاثیر و نقش متغیرها بر یکدیگر
 رگرسیون بررسی تاثیر بین دو یا چند متغیر 
آزمون های برازش، نیکویی بر ارزش و…
 آلفای کرونباخ بررسی پایایی پرسشنامه 
 کولموگروف-اسمیرنوف بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها 

 

اما انتخاب آزمون براساس هدف و توزیع داده‌های نرمال یا غیرنرمال:

هدفداده کمی و دارای توزیع نرمالداده رتبه‌ای و یا داده کمی غیرنرمالداده‌های کیفی اسمی Categorical
توصیف یک گروهآزمون میانگین و انحراف معیارآزمون میانه آزمون نسبت
مقایسه یک گروه با یک مقدار فرضیآزمون یک نمونه‌ای آزمون ویلکاکسونآزمون خی ۲ یا آزمون دو جمله‌ای
مقایسه دو گروه مستقلآزمون برای نمونه‌های مستقل آزمون یو من ویتنیآزمون دقیق فیشر ( آزمون خی دو برای نمونه‌های بزرگ)
مقایسه دو گروه وابستهآزمون زوجی آزمون ویلکاکسونآزمون مک – نار
مقایسه سه گروه یا بیشتر (مستقل)آزمون آنالیز واریانس یکراهه آزمون کروسکال والیسآزمون خی ۲
مقایسه سه گروه یا بیشتر (وابسته)آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌های مکرر آزمون فریدمنآزمون کوکران
اندازه همبستگی بین دو متغیرآزمون ضریب همبستگی پیرسون آزمون ضریب همبستگی اسپرمنآزمون ضریب توافق
پیش‌بینی یک متغیر بر اساس یک یا چند متغیرآزمون رگرسیون ساده یا غیرخطی آزمون رگرسیون ناپارامتریکآزمون رگرسیون لجستیک

برای سفارش آزمون های آماری؛ کلیک کنید

این مطلب در حال تکمیل و آپدیت می باشد…

 

3737 بازدید