سفارش آزمون آماری

سفارش انجام انواع آزمون های آماری در Spss پذیرفته می شود

مشاوره رایگان قبل از سفارش:WhatsApp Icon - سفارش آزمون آماری telegram icon 300x300 - سفارش آزمون آماری

کلیه آزمون ها با کیفیت بسیار عالی و دقت بسیار بالا صورت می پذیرد و حامیان دانشجویی این تضمین را می دهد که هیچگونه ایرادی در فرآیند تحلیل وجود نداشته باشد و در غیر اینصورت مبالغ پرداختی به سفارش دهنده عودت خواهد یافت.

 • انواع آزمون های تفاوت جوامع (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های همبستگی (پارامتریک-ناپارامتریک)
 • انواع آزمون های تعقیبی برای هرگروه (بونفرونی، توکی، LSD و غیره)
 • رگرسیون
 • انواع نمودارها
 • تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین کفایت (روایی)
 • آلفای کرونباخ (پایایی)
 • سایر موارد درخواستی در محیط spss

خدمات پس از فروش:

 1. انجام اصلاحیه موردنیاز پس از رویت اساتید راهنما
 2. تفسیر و توضیحات و تایپ در word بصورت کاملا حرفه ای (هزینه تفاسیر ۲۵% هزینه سفارش می باشد)

شرایط سفارش:

 1. پرداخت مبلغ ۳۰.۰۰۰ تومان بعنوان ودیعه
 2. تکمیل اطلاعات در فرم سفارش
 3. ارسال فایل دیتا در قالب (اکسل – spss – در تعداد کم، عکس از آیتم ها) (پسوندهای مجاز ارسال: zip-rar-xls-sav-pdf-jpg-png)
 4. دریافت پیامک از شماره سایت ۰۹۹۰.۵۱۷.۴۶۱۶ جهت اطلاعرسانی دریافت سفارش

جدول هزینه و زمان تقریبی انجام آزمون: (قیمت ها به تومان می باشند)

 طــرحنوع آزمونتعداد فرضیه هاتخمین زمانتخمین هزینهپرداخت ودیعه و تکمیل فرم اطلاعات
 طرح T-1 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع۱ تا ۵۱ تا ۴ ساعت۲۰ تا ۱۰۰پرداخت و سفارش
طرح T-2 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع۶ تا ۱۰۴ تا ۷ ساعت۱۳۰ تا ۱۹۰پرداخت و سفارش
 طرح T-AB-1 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی۱ تا ۵۲ تا ۵ ساعت۳۰ تا ۱۵۰پرداخت و سفارش
طرح T-AB-2 آزمون های پارامتریک تفاوت جوامع بهمراه آزمون های تعقیبی۶ تا ۱۰۵ تا ۸ ساعت۱۹۰ تا ۲۹۰پرداخت و سفارش
 طرح PS-1 آزمون های همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک)۱ تا ۵۱ تا ۲ ساعت۲۰ تا ۱۰۰پرداخت و سفارش
 طرح PS-2 آزمون های همبستگی (پارامتریک و ناپارامتریک)۶ تا ۱۰۳ تا ۵ ساعت۱۳۰ تا ۱۹۰پرداخت و سفارش
 طرح PS-R-1 آزمون های همبستگی بهمراه رگرسیون۱ تا ۵۶ تا ۱۰ ساعت۴۰ تا ۲۰۰پرداخت و سفارش
 طرح PS-R-2 آزمون های همبستگی بهمراه رگرسیون۶ تا ۱۰۱۰ تا ۱۶ ساعت۲۵۰ تا ۳۹۰پرداخت و سفارش
 طرح EFA تحلیل عاملی اکتشافی۱۰ تا ۲۴ ساعت۱۵۰ تا ۵۰۰پرداخت و سفارش
 طرح O2 آلفای کرونباخ + کولموگروف اسمیرنف۲ ساعت۵۰ تا ۱۵۰پرداخت و سفارش