تعیین حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان

تعیین حجم نمونه آماری این جدول توسط robert v. krejcie …