پاورپوینت تاسیسات و اماکن ورزشی روباز

۵۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کف پوش های ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت امنیت رویدادها و اماکن ورزشی

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت مکان یابی اماکن ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت طراحی یک استخر شنای استاندارد

۱۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه سیستم تصمیم یار پشتیبان در ورزش حرفه ای

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی و انتخاب یک موضوع تحقیق

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها

۱۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت چگونگی تهیه چک لیست برای اماکن ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان
0