پاورپوینت تعارض و چانه زنی

۵۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت قدرت و سیاست

۵۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور

۱۰۵,۹۰۰ تومان

پروژه هوش مصنوعی در ورزش

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فوق برنامه های دانشگاه امریکا

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت چک لیست و برگه های کدگذاری

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اماکن ورزشی سبز

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت سازه های بادی

۵۵,۹۰۰ تومان
0