پاورپوینت صف و ستاد

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت بودجه

۷۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش

۹۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی و انگیزش در کارکنان

۷۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت داوطلبان ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۱۲۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۱۱۹,۰۰۰ تومان
0