پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال

۱۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جر و سالم)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شادی و نشاط

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه تمایل به ورزش

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه ورزش همگانی

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه وابستگی به اینترنت دیویس (۲۰۰۱)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خدمات اینترنتی در ورزش

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۱۰,۰۰۰ تومان
0