پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (۱۹۹۰)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران (۲۰۰۴)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت تورنس

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ۲FIBRO-B

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) توماس لاداهل و کنجر

۱۱,۰۰۰ تومان
0