×

نقد مقاله چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردها

۱۸,۰۰۰ تومان

پروژه تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۸۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی توانایی و عملکرد مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه

۲۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله مدیریت ایمنی در ورزشگاههای فوتبال از دیدگاه تماشاگران

۲۰,۰۰۰ تومان
0