نقد مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با تاکید بر نقش رفتار شهروندی..

۵۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۴,۵۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان در سازمان

۴۹,۲۰۰ تومان
0