پرسشنامه حمایت های سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (۱۹۹۰)

۷,۵۰۰ تومان

نقد پایان نامه نقش سرمایه روانشناختی و حمایت سازمانی معلمان

۷۲,۵۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان
0