پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۸,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۸,۵۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان در سازمان

۴۹,۲۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جر و سالم)

۸,۵۰۰ تومان
0