پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۱۴,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان در سازمان

۶۹,۲۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جر و سالم)

۱۳,۰۰۰ تومان
0