پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)

۷,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۷,۵۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان در سازمان

۴۹,۲۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جر و سالم)

۷,۵۰۰ تومان
0