پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب روابط عمومی ورزشی (مدیریت ارتباطات سازمانی)

۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۳,۰۰۰ تومان
0