×

پاورپوینت کتاب روابط عمومی ورزشی (تمامی فصول)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷,۰۰۰ تومان
0