پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۹۳,۷۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی در تحقیقات

۹۵,۹۰۰ تومان
0