پاورپوینت فصل ۷ کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۰۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی (تمامی فصول)

۳۶۹,۵۰۰ تومان
0