پاورپوینت فصل ۷ کتاب روابط عمومی ورزشی (مدیریت ارتباطات سازمانی)

۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی (تمامی فصول)

۲۳۰,۰۰۰ تومان
0