پاورپوینت فصل ۷ کتاب روابط عمومی ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۵۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی (تمامی فصول)

۳۴۹,۵۰۰ تومان
0