نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۹۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۱۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۱۲۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۳۴۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان
0