نقد مقاله طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی..

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (تمام فصول)

۳۰۹,۶۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۹۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۵۴,۵۰۰ تومان
0