پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۶۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌ المللی

۹۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

۹۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با تاکید بر نقش رفتار شهروندی..

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله تاثیرات اینترنت اشیا و داده های بزرگ بر سازمان و …

۷۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله راه ها و ابزار نفوذ استعمار در جهان اسلام (اقدامات استعمارگران)

۷۵,۵۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی میزان آلبومین سرم در پریودنتیت مزمن

۷۹,۵۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط عوامل انگیزشی بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان …

۷۵,۹۰۰ تومان
0