پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۶۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌ المللی

۹۰,۰۰۰ تومان

نقد مقاله دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

۸۸,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با تاکید بر نقش رفتار شهروندی..

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تاثیرات اینترنت اشیا و داده های بزرگ بر سازمان و …

۷۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله راه ها و ابزار نفوذ استعمار در جهان اسلام (اقدامات استعمارگران)

۵۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله بررسی میزان آلبومین سرم در پریودنتیت مزمن

۶۹,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط عوامل انگیزشی بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان …

۴۴,۵۰۰ تومان
0