پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۵۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۵ کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

۳۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۲۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۵۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

۲۷,۰۰۰ تومان
0