ترجمه و نقد مقاله انگلیسی اعتیاد به کوکائین در حالات حاد، توهمات بساوشی و بدنی…

۲۵۷,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نقد مقاله اعتیاد به کوکائین در حالات حاد، توهمات بساوشی و بدنی…

۱۶۰,۹۰۰ تومان

پاورپوینت طراحی سالانه بدنسازی فوتبال

۲۴۱,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

۱۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فرمالیسم نقد ادبی الشکلانیه

۷۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت رویکردهای شعر معاصر عرب

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تفسیر بلاغی سوره حمد

۵۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت استراتژیک

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نثر در دوره عباسی و ادبیات برجسته

۸۱,۹۰۰ تومان

پاورپوینت نقد مقاله فراتحلیل انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال آن…

۱۹۵,۹۰۰ تومان
0