پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق

۵۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی در تحقیقات

۶۹,۰۰۰ تومان
0