پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت تورنس

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ۲FIBRO-B

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جر و سالم)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه ورزش همگانی

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خدمات اینترنتی در ورزش

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۱۰,۰۰۰ تومان
0