پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۲۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش دندانپزشکان به تکنولوژی کدکم

۳۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۹۳,۷۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۷,۰۰۰ تومان
0