نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان ورزشکار

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۷,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی جاذبه های طبیعی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تعیین اثربخشی فعالیتهای ورزشی فوق برنامه دانشگاهها و

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی تواناییها و عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاهها

۷,۰۰۰ تومان
0