نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های دولتی استان کرمان

۳۰,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

۷,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تعیین اثربخشی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه های تهران و ارائه الگوی اثربخش

۸,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی تواناییها و نحوه عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های کشور

۷,۰۰۰ تومان
0