پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (۲۰۰۷)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰)

۶,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (۱۹۹۰)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران (۲۰۰۴)

۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلاقیت تورنس

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ۲FIBRO-B

۴,۰۰۰ تومان
0