پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس،مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۶,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۵,۵۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان
0