پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نیازسنجی کارکنان در زمینه ورزش های همگانی

۱۳,۵۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (۲۰۰۷)

۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (۱۹۹۰)

۴,۰۰۰ تومان
0