پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۳,۴۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (۲۰۰۷)

۴,۵۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۵,۸۰۰ تومان

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰)

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

۳,۴۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (۱۹۹۰)

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران (۲۰۰۴)

۳,۵۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEOPI-R)

۳,۸۰۰ تومان
0