پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۱۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه گرایش های اجتماعی مطلوب (خیرین)

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت‌بدنی در مدارس، مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۱۰,۰۰۰ تومان
0