پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس،مدل آیزنر (۱۳۹۷)

۱۶,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷۵)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (۲۰۰۷)

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۹,۰۰۰ تومان
0