پرسشنامه تصویر بدنی (نگرش فرد درباره بدن خود) MBSRQ

۱۵,۹۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷)

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه جاذبه های محیطی باشگاه بدنسازی (۱۳۹۹)

۲۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه گرایش های اجتماعی مطلوب (خیرین)

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز (۲۰۰۹)

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فناوری اطلاعات

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هوشمندی رقابتی دشامپس و نایاک (۱۹۹۵) و روچ و سانتی (۲۰۰۱)

۱۳,۰۰۰ تومان
0