پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه یادگیری زدایی در سازمان (مدل کارن بکر)

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۱۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شایستگی های شغلی مدیران باشگاه های ورزشی

۱۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (۲۰۰۷)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ) گیل و همکاران (۱۹۸۳)

۱۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بهره وری سازمانی هرسی بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰)

۱۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

۱۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (۱۹۹۰)

۱۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران (۲۰۰۴)

۱۰,۰۰۰ تومان
0