پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۶۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول برنامه ریزی

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بالندگی سازمانی

۸,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۲۸,۰۰۰ تومان
0