پاورپوینت ارزیابی منابع انسانی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی

۵۶,۰۰۰ تومان

نقد مقاله تامین نیروی انسانی شایسته: مقایسه شرکت های فنی و شهرداری

۴۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت تنوع

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۳۰,۰۰۰ تومان
0