×

نقد پایان نامه نقش سرمایه روانشناختی و حمایت سازمانی

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه باشگاههای فوتبال بعنوان برند و حامیان آنها بعنوان مصرف کننده

۷۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

۱۷,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان

۳۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات

۱۹,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه عوامل موثر توسعه گردشگری ورزشی جاذبه طبیعی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

نقد پایان نامه بررسی توانایی و عملکرد مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه

۲۰,۰۰۰ تومان
0