پاورپوینت فصل ۱۸ و ۱۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۳۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶ و ۱۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۴۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۰ و ۱۱ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۸۴,۰۰۰ تومان

پروژه متن باز وب سایت مجله

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه باشگاههای فوتبال بعنوان برند، حامیان آنها بعنوان مصرف کننده

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی نوین الکترونیک در ورزش

۳۲,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی تحلیل صنعت گردشگری در ورزش

۹۵,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی سبز در ورزش

۵۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵، ۶، ۷ کتاب مدیریت پروژه در ورزش

۴۵,۰۰۰ تومان
0