پاورپوینت کتاب فعالیت های رسانه ای در ورزش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶، ۷، ۸، ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۸ و ۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۵۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۲۰,۰۰۰ تومان
0