متون تقدیم به

متون تقدیم به

در صفحه های اولیه یک پایان نامه، کتاب و یا برای تقدیرنامه ها، اصولا از یک متن به عنوان “تقدیم به” استفاده می شود. که محقق، پایان نامه خود را به شخص یا اشخاص خاصی تقدیم می کند.

به طور مثال به مقام امام زمان (عج)؛ به امام خمینی (ره)؛ به مقام معظم رهبری؛ به شهیدان؛ به پدر و مادر؛ به فرزندان؛ به همسر؛ به سایر افراد…

لازم به ذکر است که متن “تقدیم به” با متن “تقدیر و تشکر” متفاوت است، تفاوت آن در مخاطبین است.

بدین معنا که در متن های تقدیم به، ارزش معنوی و یا فیزیکی آن اثر را به شخص یا اشخاصی اهدا می کنید. اما متن های تقدیر و تشکر، صرفا تشکر و قدردانی از خداوند عالم و اشخاص دیگر است.

انتخاب بهترین و زیباترین متن ها و صدالبته متناسب با افراد مختلف باید به نحو احسن انتخاب و تنظیم گردند.


از اینرو، حامیان دانشجویی؛ همواره متن های برگزیده ای را برای ارائه به کاربران خود، گردآوری می کند.

در بین این متن ها، که تقدیم به افراد مختلف می باشد، متون الصاقی قابل تقدیم به روح رفتگان و سایر موارد می باشند.

در اینجا با تعدادی متون “تقدیم به” آشنا می شوید: (برای مشاهده بیشتر بر روی هر عنوان پایین، کلیک کنید تا به صفحه مربوطه ارجاع داده شوید)

متن های تقدیم به پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزندان، اساتید و معلمان

متن های تقدیم به مقام امام زمان (عج)

متن های تقدیم به امام خمینی (ره)

متن های تقدیم به مقام معظم رهبری

متن های تقدیم به شهیدان گرامی ایران

متن های تقدیم به سایر افراد