پروژه کلاسی سیستم مدیریت دانش در ورزش

۸۹,۵۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم خبره در ورزش ESS

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پروژه کلاسی سیستم تصمیم یار پشتیبان در ورزش (Dss)

۹۱,۹۰۰ تومان

پروژه کلاسی بررسی کاربردهای سیستم های اتوماسیون اداری در ورزش OAS

۱۲۹,۰۰۰ تومان
0