×

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۴,۵۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۲۵,۰۰۰ تومان
0