ادبیات و پیشینه مدیریت دانش و فراموشی هدفمند با میانجی تسهیم دانش

۴۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد (۲۰۰۰)

۵,۰۰۰ تومان

نقد مقاله ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان

۳۳,۰۰۰ تومان
0