ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۷۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۳۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۳۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۹ کتاب جهانگردی ورزشی

۳۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ و ۸ کتاب جهانگردی ورزشی

۴۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب جهانگردی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب جهانگردی ورزشی

۴۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱ کتاب جهانگردی ورزشی

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب جهانگردی ورزشی (تمام فصول)

۱۴۰,۰۰۰ تومان
0