پاورپوینت کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی (تمام فصول)

۳۷۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت های سازمان های ورزشی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱۱، ۱۲، ۱۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۱۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۵ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان
0