پاورپوینت فصل ۴ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۳ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۲ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۱ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی (تمامی فصول)

۳۶۹,۵۰۰ تومان

پرسشنامه میزان آگاهی از حقوق ورزشی

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودکنترلی در سازمان های ورزشی

۶۵,۹۰۰ تومان
0