ادبیات و پیشینه سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان در سازمان

۴۲,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی

۹۸,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه سلامت سازمانی، سرمایه روانشناختی، بهزیستی کارکنان

۵۶,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه مدیریت دانش و فراموشی هدفمند با میانجی تسهیم دانش

۶۳,۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه جاذبه های محیط داخلی باشگاه های بدنسازی

۴۹,۰۰۰ تومان
0