نمونه کارها

تعداد اندکی از سفارش هایی که توسط حامیان دانشجویی برای دانشجویان گرامی از سال ۱۳۹۴ تاکنون (۱۳۹۹) انجام شده است:

تمامی سفارش ها دقیقا بر اساس خواسته اساتید و شخص خود دانشجویان انجام شده است


آزمون های آماری: تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون

order now - نمونه کارها

تفسیر آزمون های تی تک نمونه ای، اسپیرمن، پیرسون، رگرسیون در word در قالب فصل چهارم

order now - نمونه کارها


آزمون های آماری: جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل مورد نظر. آزمون انجام شده در این کار شامل: کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون خی۲، تحلیل عامل اکتشافی (KMO)، ماتریس های چرخش یافته (بار عاملی)، آزمون فریدمن، آزمون کروسکال والیس، آزمون تعقیبی یو من ویتنی و ویلکاکسون

order now - نمونه کارها


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای پرسشنامه

order now - نمونه کارها


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای (اختلاف میانگین جوامع آماری) در قالب فصل ۴ یک پایان نامه بر مبنای چک لیست

order now - نمونه کارها


تفسیر آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه دو به دو متغیرهای تحقیق

order now - نمونه کارها


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

order now - نمونه کارها

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه

order now - نمونه کارها


آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه (کار آزمایشگاهی نیمه تجربی)

order now - نمونه کارها

تفسیر آزمون آماری تی زوجی، کوواریانس و آنوا یکطرفه در قالب فصل چهارم پایان نامه

order now - نمونه کارها


نقد مقاله انگلیسی برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی

order now - نمونه کارها


نقد مقاله فارسی برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی (به درخواست وی در یک صفحه)

order now - نمونه کارها


پروپوزال انگلیسی (پلتفرم تمرین ترمیک) برای دانشجوی خارج از ایران به زبان انگلیسی (به درخواست وی در ۵ صفحه)

order now - نمونه کارها


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

order now - نمونه کارها

نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

order now - نمونه کارها


نقد مقاله انگلیسی، ترجمه شده به فارسی، برای دانشجوی داخل ایران به زبان فارسی

order now - نمونه کارها


نقد ادبی و علمی پایان نامه (در ویدئو عنوان را جهت حفظ اثر، حذف کرده ایم)

order now - نمونه کارها


استخراج متغیرها، مدل مفهومی، اهداف، فرضیه ها، روش تحقیق، روش آماری، ابزار تحقیق در قالب یک کار کلاسی کارشناسی ارشد

order now - نمونه کارها


آزمون های آماری: آلفای کرونباخ، تست K-S، پیرسون، رگرسیون و تفاسیر آن در قالب فصل چهارم پایان نامه

order now - نمونه کارها


روش های آماری انجام شده: آمار توصیفی، تست K-S، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یومن ویتنی، آزمون KMO، شرط ماهالانوبیس، شرط هموژنیتی واریانسها یا برابری ماتریکس کوواریانس با آزمون باکس، آزمون مانوا (تحلیل واریانس چندمتغیره) در قالب فصل ۴ پایان نامه

order now - نمونه کارها