پرسشنامه بانک‌داری ناب با رویکرد جهانی (۱۴۰۲)

۲۵,۹۰۰ تومان

کتاب بازار خدمات اینترنتی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۷۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۳)

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۷۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۱)

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول بازاریابی و خدمات (نسخه ۲)

۵۹,۵۰۰ تومان
0