نقد مقاله نمودهای رهبری پایدار در سازمان یادگیرنده

۹۵,۵۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه مدیریت دانش و فراموشی هدفمند با میانجی تسهیم دانش

۶۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی (تمامی فصول)

۳۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۴۹,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۶۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۹۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۴۹,۵۰۰ تومان
0