ادبیات و پیشینه مدیریت دانش و فراموشی هدفمند با میانجی تسهیم دانش

۴۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روابط عمومی ورزشی

۳۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۳۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۱۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۳۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۷,۵۰۰ تومان
0