ادبیات و پیشینه مدیریت دانش و فراموشی هدفمند با میانجی تسهیم دانش

۶۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی

۲۹۱,۲۰۰ تومان

پاورپوینت تمامی فصول کتاب روابط عمومی ورزشی

۲۳۳,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۴ کتاب روابط عمومی ورزشی

۶۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۴۳,۴۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۳۹,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی و اداری در سازمان های ورزشی

۸۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۲۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۱۰,۵۰۰ تومان
0