جدول مورگان

این جدول توسط robert v. krejcie  و  daryle w. morgan تهیه شده …