نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های دولتی استان کرمان

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۳۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۱۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت متغیرها

۱۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامعه و نمونه آماری

۲۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰,۰۰۰ تومان

آخرین مطالب رایگان

بیشتر

تصاویر مرتبط با موضوع تحقیق

تصاویر مرتبط با موضوع “تحقیق” جهت درج در پاورپوینت… چند …

تصاویر مرتبط با موضوع مدیریت

تصاویر مرتبط با موضوع مدیریت جهت درج در پاورپوینت.. چند …

تصاویر مرتبط با موضوع اینترنت

تصاویر مناسب با موضوع اینترنت جهت درج در پاورپوینت برای …

0