پاورپوینت فصل ۷ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ۶ کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناخت ماهیت سازمان های ورزشی

۲۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت روش های ارزیابی

۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت حسابداری مدیریت ABM, ABB, ABC

۳۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ارزیابی ۳۶۰ درجه

۸,۵۰۰ تومان

جدول مورگان

رایگان

برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی بدمینتون ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فیزیولوژی در دوره سالمندی

۲۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

۲,۲۰۰ تومان

آخرین مطالب رایگان

بیشتر

تصاویر مرتبط با موضوع تحقیق

تصاویر مرتبط با موضوع “تحقیق” جهت درج در پاورپوینت… چند …

تصاویر مرتبط با موضوع مدیریت

تصاویر مرتبط با موضوع مدیریت جهت درج در پاورپوینت.. چند …

تصاویر مرتبط با موضوع اینترنت

تصاویر مناسب با موضوع اینترنت جهت درج در پاورپوینت برای …

0