پاورپوینت فیزیولوژی در دوره سالمندی

۵۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۹۳,۷۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۸۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۷۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی در تحقیقات

۹۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت متغیر و انواع متغیرها در روش تحقیق

۹۸,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامعه و نمونه آماری

۷۵,۵۰۰ تومان

پروژه بازاریابی سبز در ورزش

۸۵,۵۰۰ تومان
0