پرسشنامه اخلاق مدیریتی

۴,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خشنودی شغلی

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد

۴,۰۰۰ تومان

جدیدترین مقاله ها

بیشتر

دو مدل تغییر و تحول در سازمان و یک مدل پیشنهادی

دو مدل تغییر و تحول در سازمان و یک مدل …

بررسی و توصیف اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و قرآن

بررسی و توصیف اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و قرآن …

ارزشیابی عملکرد در سیستم مدیریت عملکرد در سازمان

“ارزشیابی عملکرد در سیستم مدیریت عملکرد در سازمان” منظور از …

آشنایی با آزمون های آماری کاربردی در پایان نامه و مقاله

با مطالعه آشنایی با آزمون های آماری در spss، استفاده …

0