• کیفیت یا ارزانی؟؟؟!
  • کیفیت یا ارزانی؟؟؟!
  • با اطمینان خرید کنید
  • راهنمای استفاده از سایت

نقد پایان نامه ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های دولتی استان کرمان

۳۰۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۳۵۰۰۰ تومان

پاورپوینت آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک

۱۶۰۰۰ تومان

پاورپوینت طرح تحقیق

۲۵۰۰۰ تومان

پاورپوینت روایی و پایایی

۱۵۰۰۰ تومان

پاورپوینت اهداف و فرضیه های تحقیق

۱۵۰۰۰ تومان

پاورپوینت اعتبار درونی و اعتبار بیرونی

۲۰۰۰۰ تومان

پاورپوینت متغیرها

۱۸۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامعه و نمونه آماری

۲۰۰۰۰ تومان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی

۳۰۰۰۰ تومان
0